13 maj, 2019

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków POLUNIMA

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków POLUNIMA

Zarząd Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA

zaprasza na Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się 14 czerwca 2019 r.

w Białostockim Teatrze Lalek (Białystok, ul. K. Kalinowskiego 1)

Pierwszy termin rozpoczęcia Zebrania ogłaszamy na godzinę 14.30.

W przypadku braku wystarczającej ilości członków do odbycia Walnego Zebrania, ogłaszamy drugi termin na godzinę 15.00.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku Zebrania
 5. Przedstawienie propozycji zmian w statucie POLUNIMA
 6. Dyskusja i głosowanie nad tematem zawartym w punkcie 5 porządku Zebrania
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2015-2019
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 11. Dyskusja nad tematami zawartymi w punktach: 8, 9, 10 porządku Zebrania
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 15. Wybór władz Stowarzyszenia: Prezydenta, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, a także Szefa Rady POLUNIMA
 16. Wybór radnych UNIMA
 17. Wybór Rady POLUNIMA
 18. Wolne głosy i wnioski
 19. Zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków
 20. Zamknięcie Zebrania

 

Propozycje zmian w statucie POLUNIMA:

propozycja nr 1 – dotyczy § 23 ust. 1 STATUTU

obecna treść:

§ 23.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

proponowana zmiana:

§ 23.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

propozycja nr 2 – dotyczy § 32  STATUTU

obecna treść:

§ 32.

Do ważności pism i dokumentów pod względem finansowym wymagane są dwa podpisy członków Zarządu.

proponowana zmiana:

§ 32.

Każdy z członków Zarządu może działać samodzielnie. Warunkiem ważności pism i dokumentów pod względem finansowym jest poinformowanie pozostałych członków Zarządu o zamiarze dokonania czynności i uzyskanie ich zgody na proponowaną czynność.

komentarz do propozycji nr 2:

Co do zasady w prawie polskim obowiązuje zasada swobody formy, czyli czynność prawna może być dokonana w formie dowolnej, chyba że zastrzeżenie formy szczególnej wynika z ustawy lub innego aktu prawnego. W proponowanym brzmieniu przepisu nie została zastrzeżona żadna konkretna forma czynności polegającej na obowiązku poinformowania członków Zarządu o zamiarze dokonania czynności wywołującej skutki finansowe dla organizacji, co oznacza, iż w rozpatrywanym przypadku zostanie on spełniony, o ile oświadczenie o zamiarze dokonania czynności zostanie przekazane pozostałym członkom Zarządu w taki sposób, aby mogli oni z nim się zapoznać.

Poinformować pozostałych członków Zarządu o zamiarze dokonania czynności wywołującej skutki finansowe dla organizacji może być zatem dokonane w formie ustnej, w formie psiemnej (dokument opatrzony własnoręcznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w formie dokumentowej (zwykłej formie elektronicznej – dokument, nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie – będzie to np. email czy SMS).

 

Obowiązująca treść STATUTU dostępna jest na stronie:  https://polunima.pl/historia/statut/