Slide

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA jest dobrowolnym zrzeszeniem polskich lalkarzy oraz osób innych narodowości sympatyzujących z polskim ruchem lalkarskim.

2. POLUNIMA ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo o  stowarzyszeniach ( Dz.U. z1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą POLUNIMA jest miasto Białystok.

§ 3.

Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

POLUNIMA ma prawo używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 5.

Czas działalności POLUNIMA jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6.

Celem POLUNIMA jest inicjowanie i organizowanie współpracy wszystkich lalkarzy  praktyków, teoretyków, pracujących zawodowo i ochotniczo, jak również wszystkich zainteresowanych rozwojem lalkarstwa .

§ 7.

Cele POLUNIMA realizuje przez:

1.  Organizowanie konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, odczytów, prac badawczych i  innych form aktywności.
2.  Współudział w organizowaniu studiów krajowych i zagranicznych dla pojedynczych
osób i grup.
3.  Inicjowanie wymiany kulturalnej zespołów teatralnych, grup lub indywidualnych
osób z lalkarzami z innych krajów w celu wymiany doświadczeń.
4.  Popularyzację działalności UNIMA w Polsce.
5.  Inicjowanie akcji wydawniczej i wydawanie publikacji służących
popularyzacji i rozwojowi ruchu lalkarskiego.
6.  Wymiana tekstów i literatury lalkarskiej z zagranicą.
7.  Propagowanie teatru lalek przez film, radio i telewizję, itp.
8.  Prowadzenie biblioteki i archiwum lalkarskiego.
9.  Udział w pracach międzynarodowych i polskich organizacji podobnego rodzaju.
10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji wyżej wymienionych celów .

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8.

1. Członkami POLUNIMA mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem POLUNIMA.

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 10.

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, akceptująca statutowe cele POLUNIMA, zawodowo lub amatorsko uczestnicząca w życiu teatralnym, lub będąca sympatykiem tego rodzaju teatru
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna zainteresowana działalnością POLUNIMA oraz osoba prawna instytucjonalnie związana z teatrem lub sztuką lub osoba prawna popierająca rozwój teatru i sztuki, a w szczególności:
– zawodowe i amatorskie teatry lalek.
– organizacje zrzeszające lalkarzy.
– organizacje i instytucje zainteresowane rozwojem sztuki.
Osoba prawna działa w POLUNIMA przez swojego prawidłowo umocowanego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów POLUNIMA.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na pisemny wniosek zgłoszony przez co najmniej 10 członków lub na wniosek Rady POLUNIMA.

§ 11.

Członkowie POLUNIMA zobowiązani są do:

1. Brania czynnego udziału w pracach POLUNIMA.
2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz POLUNIMA .
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
4. Dbania o stałe podnoszenie swojego poziomu zawodowego i etycznego.
5. Godnego reprezentowania POLUNIMA na zewnątrz.

§ 12.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz POLUNIMA.
2. Brania czynnego udziału we wszystkich formach działania POLUNIMA.
3. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz POLUNIMA.
4. Korzystania z pomocy POLUNIMA.
5. Informacji o wszystkich formach działania organizacji.

§ 13.

1. Członek wspierający i honorowy , z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada
prawa określone w § 12 pkt.2-5.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14.

1.Członkowstwo POLUNIMA ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do POLUNIMA, zgłoszonejna piśmie Zarządowi.
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3) wykluczenia z POLUNIMA na mocy uchwały Zarządu, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
4) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający dwa lata.

2. Od decyzji określonej w ust.1 pkt. 3 przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 15.

Władzami POLUNIMA są:
1.Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 16.

Kadencja władz wybieralnych POLUNIMA trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 17.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz POLUNIMA w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanej liczby głosów. Liczba włączonych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 18.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą POLUNIMA.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
– z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, z  wyjątkiem
określonym w § 16, zwykłą większością głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie – połowy liczby członków.
2) w drugim terminie,wyznaczonym nie wcześniej niż 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę uprawnionych członków do głosowania.

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje :
1) Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
2) Komisja Rewizyjna
4. W przypadku ust.3 pkt. 1b i 1c Zarząd w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku musi podjąć uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego WalnegoZebrania Członków , które powinno się odbyć nie później niż 30 dni od podjęcia tej uchwały. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno nastąpić najpóźniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
5. Pisemne zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków powinno zawierać termin, miejsce i porządek obrad.
6. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków powinno zawierać informację, na czyje żądanie zostało zwołane.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Ustalanie programu działania POLUNIMA na okres kadencji.
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności POLUNIMA oraz wniosków i postulatów przedstawianych przez władze.
4. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji władz.
5. Ustalanie regulaminów działalności władz POLUNIMA.
6. Uchwalanie zmian w statucie.
7. Nadawanie tytułu honorowego członka POLUNIMA.
8. Podejmowanie uchwał o likwidacji POLUNIMA
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 21.

Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje POLUNIMA na zewnątrz.

§ 22.

1. Zarząd składa się z 5 osób: Prezydenta, I Wiceprezydenta, II Wiceprezydenta i dwóch członków
2. Prezydenta wybiera Walne Zebranie Członków w trybie określonym w §16 niniejszego statutu.
3. Wiceprezydentów wybiera Zarząd na pierwszym posiedzeniu spośród kandydatów wybranych do Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 23.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Przy równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezydenta. W przypadku nieobecności Prezydenta, decyduje głos I Wiceprezydenta.

§ 24.

Do zakresu działalności Zarządu należy:
1. Realizacja celów POLUNIMA oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Określenie szczegółowych kierunków działania.
3. Ustalanie budżetu i preliminarza.
4. Przedkładanie sprawozdania z działalności Walnemu Zebraniu Członków.
5. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem POLUNIMA.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nierucho-mego.
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
9. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
10. Podejmowanie decyzji o wystąpieniu z wnioskiem o odznaczenia i nagrody jubileuszowe dla wybitnych twórców teatru lalek.

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą POLUNIMA powołaną do sprawowania kontroli nad jej działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym z Przewodniczącego,jego zastępcy oraz Sekretarza, wybranych przez Walne ZebranieCzłonków zgodnie z §16 niniejszego statutu.

§ 26.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności POLUNIMA.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi i lustracyjnymi.
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia faktu niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4. Zwołania Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w trybie  ustalonym statutem.
5. Składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielenie
absolutorium władzom POLUNIMA.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§ 27.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu
Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach POLUNIMA.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów “za” i “przeciw” decyduje głos przewodniczącego Komisji.

§ 28.

1. Organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych jest Rada POLUNIMA wybierana przez Zarząd.
2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Zarząd.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 29.

Zakres działalności Rady POLUNIMA:
1. Opiniowanie projektów na wniosek Zarządu.
2. Inicjowanie wszelkich form współpracy pomiędzy teatrami krajowymi i zagranicznymi.
3. Opracowywanie i przedkładanie projektów założeń programowych Zarządowi.
4. Udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Fundusze i Majątek POLUNIMA

§ 30.

Majątkiem POLUNIMA zarządza Zarząd.

§ 31.

Na majątek POLUNIMA składają się :
– składki członkowskie,
– darowizny, zapisy i dotacje,
– dochód z majątku POLUNIMA oraz ofiarności publicznej,
– dochód z własnej działalności ,

§ 32.

Do ważności pism i dokumentów pod względem finansowym wymagane są dwa podpisy członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie POLUNIMA

§ 33.

1. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu mogą być podjęte na Walnym Zebraniu Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli były one uwzględnione w porządku dziennym Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie, dotyczące zmian statutowych mogą być uchwalone większością 2/3 głosów obecnych członków. Do zawiadomienia o porządku obrad Zarząd doręczy projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu POLUNIMA Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.