19 maj, 2023

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków POLUNIMA

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków POLUNIMA

Zarząd Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 25 czerwca 2023 r. w Białostockim Teatrze Lalek (Białystok, ul. K. Kalinowskiego 1).

Pierwszy termin rozpoczęcia Zebrania ogłaszamy na godzinę 14:00. W przypadku braku wystarczającej ilości członków do odbycia Walnego Zebrania, ogłaszamy drugi termin na godzinę 14:30.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku Zebrania.
 5. Przedstawienie propozycji zmian w wysokości składek członkowskich.
 6. Dyskusja i głosowanie nad tematem zawartym w punkcie 5 porządku Zebrania.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2019-2023.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja nad tematami zawartymi w punktach: 8, 9, 10 porządku Zebrania.
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
 13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 15. Wybór władz Stowarzyszenia: Prezydenta, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, a także Szefa Rady POLUNIMA.
 16. Wybór radnych UNIMA.
 17. Wybór Rady POLUNIMA.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków.
 20. Zamknięcie Zebrania.

Zapraszamy!

O Autorze
Eliza Dubrowska