04 lip, 2023

Protokół z Walnego Zebrania Członków POLUNIMA – 25.06.2023

Protokół z Walnego Zebrania Członków POLUNIMA – 25.06.2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią protokołu z Walnego Zebrania Członków Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA. Najważniejsze postanowienia Walnego to zwiększenie wysokości składek członkowskich oraz wybór nowych władz. Treść protokołu publikujemy poniżej:

 

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA
w dniu 25 czerwca 2023 r. o godz. 14.30

 

Walne Zebranie Członków Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA odbyło się w dniu 25.06.2023 r. w siedzibie Białostockiego Teatru Lalek. Rozpoczęcie planowano na godzinę 14:00 w przypadku braku quorum na godz. 14:30. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków nastąpiło o godzinie 14.30.

Na zebranie przybyło 34 członków indywidualnych (w tym 1 członek honorowy). Na liście obecności odnotowano również 23 osoby, które udzieliły pełnomocnictwa do głosowania wybranym przez siebie Członkom obecnym na Zebraniu.

Zgromadzonych Członków powitał w imieniu Zarządu Polunima oraz Komisji Rewizyjnej Prezydent Jacek Malinowski. Następnie poprosił o wybranie przewodniczącego zebrania, proponując jednocześnie kandydaturę Marka b. Chodaczyńskiego. Propozycja została zaakceptowana przez aklamację.

Przewodniczący ogłosił, że prawo głosu ma 56 członków zwyczajnych (wraz z osobami, które udzieliły pełnomocnictwa do głosowania wybranym przez nie Członkom obecnym na posiedzeniu). W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zebrania przedstawił porządek obrad, który wyglądał następująco:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Zebrania.
5. Przedstawienie propozycji zmian w wysokości składek członkowskich.
6. Dyskusja i głosowanie nad tematem zawartym w punkcie 5. porządku Zebrania.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2019-2023.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja nad tematami zawartymi w punktach: 8, 9, 10 porządku Zebrania.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
15. Wybór władz Stowarzyszenia: Prezydenta, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, a także Szefa Rady POLUNIMA.
16. Wybór radnych UNIMA.
17. Wybór Rady POLUNIMA.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków.
20. Zamknięcie Zebrania.
Niniejszy porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

Zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia przedstawiono propozycję zmian w wysokości składek członkowskich. W niniejszej sprawie, jako pierwszy, głos zabrał Prezydent Polunima Jacek Malinowski. Poinformował zebranych o potrzebie zwiększenia wysokości składek, wskazując na fakt, iż wypływy ze składek są niewystarczające, by pokryć koszty prowadzania biura Polunima. W związku z tym Zarząd Polunima zarekomendował:
– zwiększenie składki do 180 zł za rok – w przypadku członka zwyczajnego,
– zwiększenie składki do 700 zł za rok – w przypadku członka wspierającego.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wyrazili jednomyślność w sprawie podniesienia wysokości składek.

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję dotyczącą składek członków zwyczajnych. Zebrani zastanawiali się, czy proponowana wysokość będzie wystarczająca wobec rosnących kosztów. Członkowie Zarządu zauważyli jednak, że istnieje możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zabrania Członków, co – w razie potrzeby – pozwoli ponownie zająć się sprawą wysokości składek. Kolejny wątek dyskusji dotyczył terminu wprowadzania zwiększonej kwoty składki. Proponowano daty: od 1 lipca 2023 r. lub od 1 stycznia 2024 roku. Podjęto także temat postępowania wobec osób, które opłaciły składkę kilka lat naprzód. Pan Marek Waszkiel (członek honorowy z głosem doradczym) wskazał, że w takich przypadkach dobrą praktyką jest pozostawianie dobrowolności co do dokonania wyrównania opłaconych zawczasu składek. Na tym wątek składek członków zwyczajnych zakończono.

Przewodniczący poprosił zebranych o wyłonienie spośród siebie Członków Komisji Skrutacyjnej do zliczania głosów w głosowaniach jawnych. Na apel Przewodniczącego odpowiedzieli: Waldemar Wolański, Karol Suszczyński i Michał Tramer. Wymienione osoby weszły w skład Komisji Skrutacyjnej. Zebrani nie zgłosili sprzeciwu.

Pierwsze głosowanie dotyczyło zwiększenia składki rocznej członka zwyczajnego do kwoty 180 zł. Komisja Skrutacyjna po zliczeniu głosów stwierdziła, że Członkowie obecni na posiedzeniu oddali 33 głosy za, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Tym samym przyjęto zwiększenie składki rocznej członka zwyczajnego do 180 zł.

Kolejne głosowanie dotyczyło wprowadzenia składki rocznej członka zwyczajnego od dnia 1 lipca 2023 r. Nim przystąpiono do głosowania Waldemar Wolański wyjaśnił zebranym sposób obliczania składki w bieżącym roku: dopłata za połowę 2023 r. wyniosłaby 65 zł. Następnie Przewodniczący otworzył głosowanie. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Członkowie obecni na posiedzeniu oddali 23 głosy za, 1 głos przeciw, zaś 11 osób wstrzymało się od głosu. Tym samym przyjęto, że składka roczna członka zwyczajnego w wysokości 180 zł będzie obowiązywała od dnia 1 lipca 2023 r., przy czym dopłata w bieżącym roku wyniesie 65 zł.

Następnie przewodniczący otworzył głosowanie nad wysokością składki dla emerytów i studentów, która – podobnie jak w poprzednich latach – miałaby wynieść 50% składki członka zwyczajnego, a zatem 90 zł. Novum stanowi objęcie ulgą studentów. Komisja skrutacyjna po zliczeniu głosów stwierdziła, że Członkowie obecni na posiedzeniu oddali 23 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Tym samym przyjęto, że składka roczna członka zwyczajnego będącego emerytem lub studentem wynosić będzie 90 zł.

Kolejne głosowanie miało dotyczyć podniesienia składki rocznej członka wspierającego do wysokości 700 zł. W dyskusji pojawiła się propozycja, by składkę zwiększyć do 1000 zł. W związku z tym ustalono, że należy odbyć głosowanie nad obiema propozycjami. Jako pierwsze odbyło się głosowanie w sprawie składki o wysokości 700 zł (16 głosów za), a następnie w sprawie składki o wysokości 1000 zł (5 głosów za). Od głosu wstrzymało się 10 osób. Jeden z Członków zgłosił zastrzeżenie wobec prawidłowości głosowania, w wyniku czego Przewodniczący zarządził powtórzenie głosowania. Następnie Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że:
1) w sprawie kwoty 700 zł – Członkowie obecni na posiedzeniu oddali:
– 18 głosów za,
– 5 przeciw,
– 10 osób wstrzymało się od głosu
2) w sprawie kwoty 1000 zł rocznie – Członkowie obecni na posiedzeniu oddali:
– 6 głosów za,
– 7 przeciw,
– 15 osób wstrzymało się od głosu.
W związku z powyższym przyjęto, iż obowiązującą kwotą składki rocznej dla członków wspierających jest 700 zł.

Ostatnie głosowanie w sprawie składek dotyczyło wprowadzenia składki rocznej członka wspierającego w wysokości 700 zł od dnia 1 stycznia 2024 r. Komisja Skrutacyjna po zliczeniu głosów stwierdziła, że Członkowie obecni na posiedzeniu oddali:
– 27 głosów za,
– 2 głosy przeciw,
– 4 osoby wstrzymały się.
Tym samym uchwalono, że składka członka wspierającego w wysokości 700 zł będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2024 roku. Na tym zamknięto punkt 6.

Kolejnym punktem był wybór Komisji Skrutacyjnej do głosowań przeprowadzanych w formie niejawnej. Do Komisji zgłosili się: Waldemar Wolański, Tomasz Damulewicz, Zbigniew Niecikowski. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec wyłonionego składu Komisji Skrutacyjnej.

Następnie, w imieniu ustępującego Zarządu, Prezydent Polunima Jacek Malinowski zdał sprawozdanie z ostatnich czterech lat działalności stowarzyszenia, zaś II Wiceprezydent Polunima Lucyna Kozień, jako redaktor naczelna pisma „Teatr Lalek”, zapoznała zebranych ze sprawami związanymi z wydawaniem czasopisma.

Kolejnym punktem w porządku obrad było sprawozdanie finansowe. Prezydent Polunima Jacek Malinowski zdał sprawę z ostatnich czterech lat oraz przedstawił obecny stan finansowy stowarzyszenia.

Ireneusz Maciejewski jako Przewodniczący odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wnioskując o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przewodniczący Walnego Zebrania otworzył głosowanie w sprawie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Wzięło w nim udział 32 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 członków, 0 było przeciwnych, 6 wstrzymało się od głosu. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego została podjęta (w załączniku).

Następnie zgromadzeni głosowali w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu udział wzięło 32 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 członków, 0 było przeciwnych, 5 wstrzymało się od głosu. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej została podjęta (w załączniku).

Kolejne głosowanie dotyczyło udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu udział wzięło 32 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 członków, 0 było przeciwnych, 5 wstrzymało się od głosu. Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia ustępującemu Zarządowi absolutorium została podjęta (w załączniku).

Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zebranie przystąpiło do wyboru władz stowarzyszenia. W pierwszej kolejności wydano karty do głosowania – w sumie 54 karty na każde głosowanie.

Następnie Przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur na Prezydenta POLUNIMA. Zgodę na kandydowanie wyrazili: Ewa Piotrowska oraz Gabriel Gietzky. Podczas głosowania oddano 53 karty do głosowania. Ww. kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1. Ewa Piotrowska – 47
2. Gabriel Gietzky – 6.
W oparciu o wyniki głosowania Przewodniczący Zebrania stwierdził, że nowym Prezydentem Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA została pani Ewa Piotrowska.

Następnie jako kandydaci do nowego zarządu POLUNIMA zostali zgłoszeni:
1. Robert Jarosz
2. Ireneusz Maciejewski
3. Jacek Popławski
4. Gabriel Gietzky
5. Bernarda Bielenia
6. Jacek Malinowski
7. Marek b. Chodaczyński
8. Przemysław Jaszczak
9. Michał Derlatka
10. Zbigniew Prażmowski

Podczas głosowania oddano 53 ważne karty, na których wskazywano cztery osoby, mające wejść w skład Zarządu. W wyniku przeprowadzonego głosowania w skład Zarządu weszli:
1. Jacek Malinowski – z liczbą głosów 40,
2. Bernarda Bielenia – z liczbą głosów 38,
3. Marek b. Chodaczyński – z liczbą głosów 34,
4. Michał Derlatka – z liczbą głosów 32.
W oparciu o wyniki głosowania Przewodniczący Zebrania stwierdził, że Jacek Malinowski, Bernarda Bielenia, Marek b. Chodaczyński i Michał Derlatka weszli w skład Zarządu Polunima.

Jako kandydaci na Członków Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni:
1. Małgorzata Langier
2. Robert Jarosz
3. Karol Suszczyński
4. Ireneusz Maciejewski
5. Andrzej Bartnikowski
6. Robert Drobniuch

Podczas głosowania oddano 53 ważne karty, na których wskazywano trzy osoby, mające wejść w skład Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonego głosowania, największa liczbę głosów kolejno otrzymali:
1. Andrzej Bartnikowski – 37 głosów,
2. Robert Jarosz – 35 głosów,
3. Ireneusz Maciejewski – 32 głosy.
W oparciu o wyniki głosowania Przewodniczący Zebrania stwierdził, że Andrzej Bartnikowski, Robert Jarosz i Ireneusz Maciejewski weszli w skład Komisji Rewizyjnej.

Stosownie do kolejnego punktu obrad, członkowie przystąpili do wyboru Radnych UNIMA. Zgodnie ze statutem UNIMA, Polunima może obecnie wybrać 2 osoby. Zgłoszono kandydatury: Ewy Piotrowskiej i Jacka Malinowskiego. Podczas głosowania oddano 52 karty. W wyniku głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1. Ewa Piotrowska – 46,
2. Jacek Malinowski – z liczbą 41 głosów.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła nieważność 6 głosów. W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto uchwałę nr 5 (w załączeniu), na mocy której przedstawicielami POLUNIMA do RADY UNIMA zostali: Ewa Piotrowska i Jacek Malinowski.

Następnie podjęto dyskusję na temat wyboru Szefa Rady Polunima, wyboru Rady Polunima, a także nielogiczności kryjących się w zapisach statutu. W rezultacie postanowiono przystąpić do wyboru Szefa Rady Polunima (inaczej Marszałka), ale nie podejmować głosowania w sprawie wyboru Rady Polunima. Na Marszałka Rady Polunima zgłoszono kandydaturę Małgorzaty Langier, która w wyniku głosowania jawnego otrzymała 20 głosów za jej przyjęciem. 1 osoba wstrzymała się od głosu. Tym samym Marszałkiem Rady Polunima została Małgorzata Langier.

Zgodnie z porządkiem obrad rozpoczęła się dyskusja na wolne tematy, wobec czego:
1. Pan Zbigniew Prażmowski wystąpił do nowego Zarządu z prośbą o przyznanie patronatu Polunima nad VI edycją Festiwalu małych Prapremier. Prezydent Polunima pani Ewa Piotrowska wyraziła zainteresowanie oraz poprosiła o przesłanie pisma na adres biura, aby Zarząd mógł podjąć decyzję wspólnie.
2. Pan Michał Tramer zaproponował, by nowy Zarząd podjął prace nad zwiększeniem liczebności Członków Polunima – ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi. Postulował, aby zastanowić się, jak można dotrzeć do młodych ludzi ze środowiska lalkarskiego i tym samym poszerzyć grono Członków.
3. Pan Marek b. Chodaczyński zgłosił wniosek, aby pochylić się nad statutem stowarzyszenia, przeanalizować jego zapisy – w szczególności dotyczące członkostwa honorowego oraz wyboru, roli i sposobu działania Rady Polunima.
4. Pan Ireneusz Maciejewski zwrócił się do Zarządu Polunima z prośbą o dbałość co do komunikacji pomiędzy Zarządem a Komisją Rewizyjną.
W odniesieniu do powyższych wniosków Prezydent Ewa Piotrowska zapewniła zgromadzonych, że zostaną one podjęte pod rozwagę nowego Zarządu Polunima.

Wobec braku kolejnych wolnych wniosków Przewodniczący ogłosił koniec zebrania o godzinie 18:46.

 

Przewodniczący zebrania:
Marek b. Chodaczyński

Protokolant zebrania:
Eliza Dubrowska

Białystok, 25.06.2023 r.

O Autorze
Eliza Dubrowska