Konkurs im. Hanny Baltyn na Recenzję Teatralną

Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA i Redakcja „Teatru Lalek” ogłaszają

Konkurs im. Hanny Baltyn na Recenzję Teatralną

Celem Konkursu jest popularyzacja teatru lalek jako dziedziny sztuki teatru, rozwój krytyki teatralnej wokół przedstawień realizowanych w estetyce lalkowej i nawiązanie współpracy z młodymi recenzentami. Konkurs nosi imię Hanny Baltyn, wybitnej krytyczki teatralnej, stale współpracującej z „Teatrem Lalek”, znanej z przenikliwej i bezkompromisowej oceny wydarzeń teatralnych.

Regulamin Konkursu

1.    Organizatorami Konkursu im. Hanny Baltyn na Recenzję Teatralną jest Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA i czasopismo „Teatr Lalek”.
2.    Konkurs jest adresowany do autorów w wieku 18-35 lat z wyłączeniem zawodowych krytyków.
3.    Przedmiotem recenzji zgłoszonych do Konkursu powinny być przedstawienia zrealizowane środkami teatru lalek w sezonie 2014/2015.
4.    Recenzje zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w prasie ani w Internecie, nie mogą też  uprzednio uczestniczyć w innych konkursach.
5.    Objętość recenzji – maksymalnie 9 000 znaków liczonych ze spacjami (znormalizowany maszynopis:  1 strona = 1 800 znaków)
6.    Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 prac.
7.    Recenzje zgłoszone do Konkursu należy przesłać w formie cyfrowej na adres: teatrlalek@wp.pl lub w postaci drukowanej w dwóch egzemplarzach  na adres: Lucyna Kozień, Teatr Lalek Banialuka, ul. Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała.
Termin nadsyłania recenzji upływa 30 września 2015 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.
8.    Każde zgłoszenie powinno zawierać:
– metryczkę recenzji (tytuł recenzowanego przedstawienia, nazwę teatru, datę prezentacji, nazwiska wszystkich twórców)
– imię i nazwisko osoby zgłaszającej recenzję
– wiek
– adres korespondencyjny
– adres e-mail
– telefon kontaktowy autora.

9.    Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Dz.U. Nr 133 poz. 833, z późn. zm.).
10.    Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na ewentualną publikację  swoich prac.
11.    Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej udział w konkursie, że wykonała prace osobiście i nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
12.    Recenzje oceniać będzie komisja powołana przez redakcję „Teatru Lalek”.
13.    Termin rozstrzygnięcia Konkursu upływa dnia 15 listopada 2015 r. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej POLUNIMA: www.polunima.pl
14.    Nagrody w Konkursie stanowią: publikacja najlepszych recenzji na łamach pisma oraz honorarium autorskie wypłacone na podstawie odrębnie zawartej umowy o dzieło na publikację tekstu w piśmie „Teatr Lalek”.
15.     Redakcja zastrzega sobie prawo opracowania redakcyjnego recenzji wybranych do publikacji.
16.    We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
17.    Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej POLUNIMA.